LUKKET VENTEMERD

HVORFOR LUKKET VENTEMERD?

 • Mattilsynet har godkjent lukket ventemerd som fullverdig alternativ for sanitærslakting av fisk med høye lusetall, PD, ILA o.l.
 • Lukket ventemerd gir tilgjengelig- og økt kapasitet for sanitærslakting langs kysten, og er dermed et viktig verktøy i kampen mot spredning av lus og andre smitter i oppdrettsnæringen.
 • Lukket ventemerd er et billigere alternativ for sanitærslakting enn «lukket slakting fra brønnbåt» (utregninger fra Kråkøy Slakteri)
 • Lukket ventemerd øker biomassekapasiteten i ventemerdanlegget. Tillatt med fisketettheter opp mot 100kg/m3.
 • Sanitærslakting fra lukket ventemerd gir bedre fiskevelferd og fiskekvalitet enn sanitærslakting fra brønnbåt.
 • Lukket ventemerd gir bedre vannkvalitet og merdmiljø enn ved bruk av tradisjonelle «åpne ventemerder».

VÅR LØSNING

Lukket ventemerd tilpasses eksisterende ventemerdanlegg og biomasse hos lakseslakteriet. Systemet består av følgende hoveddeler:

 • Spesialsydd 100% tett duk «lukker» ventemerdene
 • To uavhengige sjøvannsinntak
 • Løsning for strømsetting og omblanding av inntaksvann i hele merdvolumet
 • To uavhengige avløpsordninger med forskriftsmessig behandling og desinfisering av avløpsvann
 • Løsning for retur av transportvann fra slakteriet
 • Sensorikk for måling kontinuerlig måling av vannkvalitet, alarmering ved avvik
 • Automatisk regulering av oksygennivå
 • Kontroll og styringssystem

LUKKET POSTSMOLT/ MATFISK

HVORFOR LUKKET POSTSMOLT?

 • Kan installeres på eksisterende standard flytekrager (kjent utstyr og kjente driftsformer – lave byttekostnader)
 • Kan tilpasses lokalitetsforhold, miljøkrav, produksjonsstrategi og kapasitet.
 • Gir tilnærmet full kontroll på vannkvalitet i merden, og bedre merdmiljø og vekstvilkår for laksen enn ved bruk av tradisjonelle «åpne merder».
 • Beskytter laks i merden mot lus, parasitter og smitte fra omgivelsene. Reduserer interaksjon mellom oppdrettslaks og villaks.
 • Reduserer slamutslipp og belastning på lokaliteter.
 • Er enkle, robuste og sikre i drift.
 • Gir oppdretter trygghet gjennom full oversikt på driftsstatus og alarmering ved avvik.
 • Er kostnadsmessig forsvarlig med tanke på både investerings- og driftskostnader, og ikke bidra til økning i totale produksjonskostnader for laks.

VÅR LØSNING

Lukket postsmoltmerd er dimensjonert for produksjon av 200.000 postsmolt opptil 1 kg. Systemet består av følgende hoveddeler:

 • En spesialsydd duk festes til eksisterende flytekrage og danner et lukket produksjonsvolum.
 • Fire uavhengige sjøvannsinntak.
 • Løsning for diffusjon/omblanding av sjøvann og uttak av avløpsvann/slam i produksjonsvolumet.
 • Automatisk O2-regulering i produksjonsvolum.
 • Sensorikkpakke for måling av vannkvalitet.
 • Kontroll og styringssystem for hele merdsystemet med alarmering ved avvik.